+1 973 536 2331

Политика за поверителност

на Импексрон ООД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ИМПЕКСРОН” ООД

Тази политика за защита на личните данни на „ИМПЕКСРОН” ООД е утвърдена в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и цели да Ви информира за Вашите права във връзка с дейности по отношение на Вашите лични данни.
Моля да се запознаете със съдържанието на политиката, за да сте информирани за дейностите, които „ИМПЕКСРОН” ООД /наричано за краткост в тази политика Дружество/ извършва относно личните Ви данни.

I. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

- Наименование и правна форма: „ИМПЕКСРОН” ООД, ЕИК: 201420621,
- седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември” № 254, ет. 5, офис 1
- Представляващ дружеството: Иляс Йозмюш
- Лице, събиращо и обработващо личните даннни: Костадин Колев
Телефон: +35932571212;
e-mail: k.kolev@impexron.bg

„ИМПЕКСРОН” ООД е дружество, регистрирано съгласно законодателството на  Република България. Неговата търговска дейност е свързана с покупко-продажба на индустриални резервни части, машини, компоненти, елементи, оборудване за индустрията и други, организиране на транспорт /доставка на стоки и продукти/ в рамките на България, ЕС и трети страни. Във връзка с осъществяването на търговската си дейност Дружеството се нуждае от лични данни на клиенти си – физически лица.

II. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Определение на термина „лични данни на физически лица” – всички данни, чрез които може да се идентифицира едно физическо лице.

2. Личните данни, които Вие като клиент предоставяте на Дружеството.
 имена,
 ЕГН/дата на раждане,
 адрес,
 гражданство,
 електронен адрес за кореспонденция,
 телефон за връзка,
 номер на банкова сметка

3. За каква цел предоставяте Вашите лични данни:
3.1.  Сключване и изпълнение на договор
Посочените по-горе лични данни Вие предоставяте, за да може да бъде сключен между Дружеството и вас формален или неформален договор във връзка с търговската дейност на Дружеството и да бъдете индивидуализиран като страна по конкретния договор. В допълнение личните Ви данни се събират и за изпълнение на сключения договор, по който и двете страни имат определени права и задължения според условията на договора.
При извършване на плащане на цената на стоките, продуктите или услугите, предлагани от Дружеството, Вие предоставяте данни за своята банкова сметка.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП;

3.2. Защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договора
Допълнително личните Ви данни се събират и за случаите на неизпълнение на  договор, сключен с Дружествот. Така за целия срок на договора и двете страни по него имат определени права и задължения според условията на договора. При неизпълнение на задълженията Ви Дружеството има право да потърси защита на законните си права и интереси,  включително чрез използване на необходимите Ви лични данни.
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗЗД; ТЗ; ГПК; ЗМИП;

3.3. Счетоводна отчетност и данъчни цели
Информация за сключения с Вас договор се съхранява и обработва във връзка със законовите задължения на Дружеството да извършва и поддържа данъчна отчетност и да заплащат данъци. В тази връзка личните Ви данни се обработват изцяло за данъчни цели. 
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „в“ от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ЗСч; ЗКПО; ЗЗДФЛ; ТЗ;

3.4. Архивиране и вътрешнофирмени нужди
След изпълнение на сключения договор Дружеството съхранява за целите на архивиране, вътрешнофирмени нужди и анализи на дейността на Дружеството информация за сключения и изпълнен договор, както и другите свързани документи, ако има такива /допълнителни споразумения, анекси, кореспонденция относно сключването и изпълнението на договора, фактури, банкови извлечения/.    
Правно основание за обработване – чл. 6, т. 1, б. „е” от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; ТЗ;

4. Как се събират Вашите лични данни
Единствено Вие предоставяте личните си данни по ваше желание.
Вие избирате начина, по който може да предоставите Вашите данни – лично на служител на Дружеството – Г-н Костадин Колев, по и-мейл или по друг, удачен и удобен за Вас начин.
Уточняваме, че в качеството ви на клиент, за да бъде сключен договор с вас, не е необходимо Вие да предоставяте на Дружеството копие от документ за самоличност.
В случай че Вие изпратите лични данни по и-мейл или чрез други електронни програми за кореспонденция /Viber, WhatsApp, Messenger и други подобни/ следва да сте информирани за възможен риск за нерегламетиран достъп до данните ви, който по никакъв начин не зависи от Дружеството.   
При предоставянето от ваша страна на вашите лични данни, Вие се съгласявате за да предоставите личните си данни и сте надлежно информиран за какво ще се използват те от страна на Дружеството.

5. Как Дружеството съхранява Вашите личните данни
Вашите лични данни се съхраняват на хартиен и/или на електронен носител.
Дружеството поддържа архив на хартиен носител, в който се съхраняват екземпляри от сключените договори, както и другите свързани документи, ако има такива /допълнителни споразумения, анекси, кореспонденция относно сключването и изпълнението на договора, фактури/, данни за извършени плащания на цената /банкови извлечения/. Този архив се съхранява в отделно помещение с ограничен за външни лица достъп и система за заключване.
Ваши лични данни се съхраняват на електронни носители – компютъри. Компютърите са снабдени с лицензиран софтуер и притежават необходимите програми и технически механизми за защита, включително и от вируси. Компютърите са с ограничен достъп до външни лица посредством парола.
Дружеството съхранява счетоводна информация чрез счетоводна програма invoicepro.bg, която е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета.

6. За какъв срок се съхраняват личните данни
Вашите лични данни се съхраняват в различен срок в зависимост от целта, за която се събират.
6.1. Сключване, изпълнение и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договор - срок до 10 години от датата, на която настъпи цялостното и окончателно изпълнение на договора от страните или прекратяването на договора на друго основание.
В случай че е налице неизпълнение на договора и някоя от страните е предприела действия за защита на правата си по съдебен или друг ред – до 5 години, считано от датата, на която е постановен окончателният съдебен или друг акт.
6.2. Счетоводна отчетност и данъчни цели - срок до 10 години, считано от датата на последното плащане. Ако от страна на НАП и/или други държавни органи са предприети действия по ревизии и/или проверки, срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен със срока на съответните действия на държавната администрация.
6.3. Архивиране и вътрешнофирмени нужди  - срок до 10 години, считано от датата на изпълнение на договора от страна на Дружеството. 

7. Как се унищожават личните данни
С изтичане на срока, за който се съхраняват личните данни, същите се унищиожавани/псевдонимизирани по начин, по който да не можете да бъдете индивидуализирани. Хартиени копия на документите, които съдържат Вашите лични данни, се унищожават чрез специална машина за унищожаване на хартия /шредер/. В съхраняваните екземпляри на електронен носител се изтриват, заличават Вашите лични данни.

8. Предоставят ли се данни на други лица
Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на други лица, в зависимост от целите, за които се съхраняват данните, а именно:
8.1. Сключване и изпълнение на договор и защита правата на Дружеството в случаите на неизпълнение на договор – за изготвяне на договор, за воденето на официална кореспонденция, за изпращането на Вашия екземпляр от договор, за сключване и изпълнение на договор, за защита правата на някоя от страните по съответния съдебен, административен или друг ред – на адвокат, нотариус, счетоводител/счетоводна кантора, НАП, съд, прокуратура, ДАНС, утвърдено куриерско дружество, „Български Пощи“ ЕАД, лица, отговарящи за техническата и софтуерна поддръжка на техника /IT специалисти/. В случай че желаете да установите на кои лица са предоставени Вашите лични данни, моля да се свържете с Дружеството чрез контактите, посочени по-горе.
8.2. Счетоводна отчетност и данъчни цели – на счетоводители и счетовдни кантори, на компетентните държавни и общински органи при поискване от тяхна страна /включително НАП, ДАНС и други/.
8.3. Архивиране и вътрешнофирмени нужди – тези данни не се предоставят на други лица, с изключение на представляващия Дружеството, съдружниците, служители на Дружеството и на компетентните държавни органи, ако е необходимо и изискано от тях.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на Комисията за защита на личните данни при извършването на правомощията й за контрол по спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета.

III. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА във връзка с вашите лични данни, които се обработват от Дружеството?

1. Право на достъп до, коригиране, изтриване, ограничаване обработването на  данните Ви
Вие имате право да получите информация за това дали Дружеството обработва Ваши лични данни, кои точно лични данни обработва, кое лице ги обработва, дали са предоставени на други лица, за какъв срок се обработват, какви са Вашите права във връзка с Вашите лични данни и дали имате право на жалба. Вие може да получите копие от личните Ви данни, които се обработват от Дружеството. Освен това Вие имате право да изискате от Дружеството да актуализира/коригира Вашите лични данни, ако тези, с които то разполагаме, са неточни. Вие имате право да поискате Дружеството да не извършва никакви действия по повод на Вашите данни, а само да ги съхраняваме, както и да поискате изтриването на Вашите лични данни, когато същите вече не са небходими за целите, за които се обработват, както и след изтичане на срока, за който същите се съхраняват. 
ВАЖНА БЕЛЕЖКА: Вие предоставяте Вашите лични данни сами, въз основа на Ваше собствено неавтоматизирано решение /не се използват технически средства или програми за даване на Вашето съгласие и/или предоставяне на личните Ви данни/, като Дружеството не извършва профилиране с личните Ви данни.

2. Право на пренос на данни
Вие имате право да получите Вашите лични данни, които сте предоставили на Дружеството и които обработваме, в структуриран и широкоизползван формат. Освен това Вие имате право да прехвърлите Вашите лични данни по предходното изречение на други лица и/или администратори или лично или чрез пряко прехвърляне на данните от Дружеството на друг, посочен от Вас администратор, ако това е технически възможно.

3. Право на възражение
Вие имате право на възражение в случаите, при които Вашите лични данни се обработват за изпълнението на задача от обществен интерес или когато обработването е необходимо за целите или легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, т.е. когато правните основания за обработване на данните Ви се основават на чл. 6, т. 1, букви „д“ и „е“ от Регламента. В тези случаи Вие имате право да възразите и да поискате да Дружеството да прекрати обработването на личните Ви данни. Ако решите да подадете такова възражение, Дружеството ще прегледа искането Ви и ще Ви отговори по съответния ред и в срок до един месец, освен ако не е технологично небходим по-дълъг срок. 

4. Право на жалба
Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни за защита на  Вашите права и законни  интереси във връзка с дейности относно личните ви данни.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: В случай че се нуждаете от допълнителна информация във връзка със събирането, обработването, съхраняването, унищожаването или всякаква друга информация, свързана с Вашите лични данни, моля да се свържете с Дружеството чрез контактите, посочени по-горе.

Утвърдил - Управител на „ИМПЕКСРОН” ООД:
  /Иляс Йозмюш/
28.05.2018г.
гр. Пловдив
 

Импексрон ООД

бул. 6-ти Септември №254, етаж 5, 
4006, Пловдив, България

Телефон:
+359 32 571 212

Факс:
+359 32 321 418